Historie


Historien om Bagsværd Observationshjem

Bagsværd Observationshjem har til huse i bygninger, hvoraf hovedbygningen er fra ca. 1900 – 1910 bygget som sommervilla for kongelig hoftandlæge professor Vorslund-Kjær, hvis initialer stadig ses på gelænderet, der flankerer “hovedtrappen”. Resten af institutionen består af en tilbygning, der blev føjet til i 1961.

I 1931 blev villaen købt af to damer, der indrettede den til spædbørnehjem og drev den for private midler indtil 1945.

Institutionen var da normeret til, jeg tror, 36 børn. Af personale var der foruden de to forstandere én assistent og omkring 12 elever, der ofte var rigmandsdøtre, der måtte betale for at “lære” barnepleje på den måde.

I 1945 overgik hjemmet, med støtte fra staten, til at være en selvejende institution, og Ingeborg Wichmann blev forstander, hvilket hun var indtil 1976. Børnetallet blev efterhånden nedsat til 26, og personalet bestod af to assistenter og ti elever.

I 1960 overtog Barnets Hus, hvis formand da var retspræsident Robert Hove, institutionen mod at bekoste en del af omtalte ombygning med henblik på at indrette institutionen til observationshjem.

1.12.1962 fik spædbørnehjemmet officiel status som observationshjem for spædbørn og småbørn under skolealderen. Der blev foruden socialrådgiver og pædiater tilknyttet børnepsykiater Hedvig Jacoby og børnepsykolog Ruth Iversen – to af de på den tid få specialister på spædbørneområdet i Danmark.

Samtidig blev børnetallet nedsat til 24, og der kom betydelig opnormering af personalet. Den udvikling der har været i forholdet mellem børnetal og pædagogantal har været markant og gode for børnene. Af stor betydning blev det også, at der først i 60’erne blev indført en seminarieuddannelse for personale på døgninstitutioner, som derved fik en bedre baggrund for deres pædagogiske arbejde.

Rammerne var naturligvis også med til at gøre opholdet bedre for børnene. Fra at bo 36 børn på 4 stuer, hvor de høje gamle jernsenge stod tæt og ikke levnede megen gulvplads til børnene – til at være 24 børn på 5 stuer, hvortil der endda var tilknyttet legestue, var et stort fremskridt.

Hvordan forholdene har været før 1945 kan man kun gisne om, men også en stor del af tiden senere har – set i bakspejlet – været barskt for børn og personale. Spædbørnene måtte ligge i deres senge og få flaske – barneplejerskerne blev eksperter i at emballere sutteflasker, så de ikke faldt fra børnene, mens de drak i sengen – eet menneske kunne jo ikke have 8 – 9 børn på armen på en gang.

Ligeledes husker jeg at have oplevet, hvordan en nattevagt gav de store børn sko og strømper på medens de endnu sov (ellers var det umuligt for hende at nå at få dem alle i tøjet om morgenen).

Det er tanker, der i dag kan give en mareridt og dårlig samvittighed, men samtidig ved jeg, at mangen en barneplejerske, som jo dengang boede på institutionen, brugte megen af deres sparsomme fritid på at tage sig af børnene, et engagement, der har været guld værd for børnene.

Det første fremskridt der skete ved omlægningen til observationshjem var, at det enkelte barn nu blev sat i focus – og ikke som tidligere blev passet på samlebånd. Det resulterede i mere urolige, udadvendte og krævende børn, men hvad der var vigtigt: også mere udforskende og levende børn. Dette nødvendiggjorde en tæt supervision og undervisning af personalet, og det var vore konsulenter – specialister formidable til.

Hele personalet samledes om aftenen til undervisning, en slags studiekreds, der bruges til både supervision og til udvikling af nye tanker på spædbørneområdet. Blandt andet var vi med til at oversætte Griffiths test fra engelsk og få den tilpasset danske forhold. Det var en utrolig spændende og inspirerende tid.

Erfaringerne fra Bagsværd Observationshjem dannede snart model for andre institutioner, således blev Glostrup Observationshjem i 1966 bygget ud fra disse principper. I dag findes der jo ikke traditionelle spædbørnehjem, de få institutioner der er tilbage, har alle status som observations- og behandlingshjem

Det store skred blev således sat i gang først i 1960’erne, da Direktoratet for Børne- og ungdomsforsorgen ved direktør Holger Hoprsten og direktør for den “gamle” mødrehjælp Vera Skalts fik ideen til at oprette Bagsværd Observationshjem i samarbejde med Barnets Hus.